Black and white GuerillaFilm logo on a white background.